És most kiderül, mit tudsz a zsidó vallásról… – (Hagyomány XV.)

Itt az öntesztelés ideje…
334 eldöntendő kérdés. Igen vagy nem?
A kérdéseket igyekeztem röviden megfogalmazni, ezért néha – első blikkre – nem egyértelműek, ezért elnézést kérek.
(A kérdések tematikusan vannak összeállítva.)
A kritikákat örömmel fogadom és annak tükrében a kérdéseket folyamatosan javítom…
Sok sikert!!! (A megoldásokról itt lehet tanulni…)
 1. „Meghallgatjuk majd megcselekedjük” – mondták a zsidók a Szináj hegy lábánál
 2. A honfoglaláskor minden törzs kapott földet Kánaánban.
 3. A sivatagi vándorlás a kötelező út volt Egyiptomból az Ígéret Földje felé.
 4. A bírák mindig hadvezérek is voltak.
 5. Dávid főpapi ruhában (életében egyszer vehette fel) hozta fel a Frigyládát Jeruzsálembe.
 6. Dávid király nagyon jó katona volt
 7. A héber bibliát (Tánáh) Józsué kezdte összerakni és Ezra korában fejezték be
 8. Salamon életét a bölcsességnek szentelte
 9. A próféták jövendőmondók voltak
 10. a két részre szakadt ország déli részén „legálisan” csak Jehuda törzsbéliek laktak
 11. a hódítók így jöttek sorrendben: Asszíria, Perzsia, Babilónia
 12. a 10 törzs nagy valószínűséggel szinte teljesen eltűnt
 13. a fogságból visszatérő zsidóknak nagyon magas fokú vallási műveltségük volt.
 14. A korai próféták korábban éltek, mint a kései próféták.
 15. A hagyomány szerint a Misnát Mózes megkapta a Szináj hegyen a Tórával együtt.
 16. A Héber Biblia összeállítása kb 200 esztendőt vett igénybe.
 17. Ezra próféta volt.
 18. A nagy gyülekezet (kneszet hágdolá) választott Parlament volt
 19. Bar Kohba, a csillag fia, a hellenizmus ellen küzdött
 20. A szaddoceusok és az esszénusok nagyjából egy irányt képviseltek
 21. A Talmud a Misnának a továbbfejlesztett változata.
 22. Rabbi Akiva a csatamezőn halt hősi halált
 23. Az arab uralom alatt, a rabbik nem tudtak átfogó művet létrehozni
 24. RÁSI Tóra és Talmudkommentártor is volt.
 25. RÁMBÁM főállásban írta a filozófiai, az orvosi, a vallásjogi, és a világlátási műveit
 26. Joszef Káró megírja az askenáz világ alapvető törvénykódexét
 27. a második Szentély korában már igen erős volt a zsidó diaszpóra
 28. A responzum (SUT) irodalom a Talmud korától a mai napig megszakítás nélkül létezik
 29. A Sulhán Áruh a mai napig is a vezérfonala a vallásjogi döntvényeknek
 30. Sábtáj Cvi zsidó volt
 31. a zsidó hagyomány kizárólag személyes messiásról beszél
 32. Báál Sém Tov talmudkommentárját a haszid világ tanítja
 33. Báál Sám Tov a 17. században élt
 34. A marannusok a zsidósághoz való visszatérésük után reformzsidók lettek
 35. Spinózát „hérem”  kiközösítés alá rakták az berlini rabbik
 36. Moses Mendelssohn filozófus és Tórakommentátor volt
 37. A reformzsidóság új Sulhán Áruhot vetett papírra
 38. a 18. században zsidóknak belső igényük is volt a „gettó falainak lebontása”
 39. Lengyelországban a 3.3 millió zsidó 90%át meggyilkolták a holocaustban
 40. A haszid rebbék a holokauszt után – nagyrészt  a szentföldre menekültek
 41. A jesivaközpontú baltikumi zsidóság a haszidokat „ellenállóknak” nevezte
 42. A „rebbe” demokratikusan választott vezetője a haszid közösségeknek
 43. Tóra elsődlegesen törvénykönyv
 44. Az első könyvben a teremtéstől Mózes születéséig olvasunk
 45. A szóbeli tan is le van írva
 46. A szóbeli tant rabbik szerezték
 47. Jakobnak 12 fia volt
 48. Izrael édesapja Jichák (Izsák) volt
 49. A Tóra nyelve és a mai héber kapcsolata kb. olyan mint a mai angol és német nyelv kapcsolata
 50. A Tóratekercsen nincs magánhangzó, csak központozás
 51. A teremtés könyvének alig több, mint 5%át teszi ki a teremtés maga
 52. Az ősapákra még nem vonatkoztak a parancsolatok
 53. Az „Elohim” Istennév a héber létige (lenni) 3 alakjának az összefonása
 54. 4 ősanya volt
 55. Mózes első könyvében vannak micvák és vannak micvára utaló részek
 56. Az egyiptomi kivonulás koranyáron történt
 57. 3 „nagy” és 12 „kis” próféta van
 58. A próféták jogosultak voltak a Tórát felülírni
 59. Minden próféta a Szentföldön is teljesített szolgálatot
 60. Jesája próféta látta Itent szemtőlszembe
 61. A messiási kort már a korai próféták leírják
 62. A korai próféták általában korábban éltek, mint a kései próféták
 63. Minden prófétától maradt fent írott könyv
 64. Hósea próféta az életével és az életvitelével is tanított bennünket
 65. Hósea próféta elmondja, hogy már nem kell áldozni, hanem elég a megtérés (Térj meg Izrael!)
 66. Jónás félős próféta volt
 67. A próféták szavai mindig beteljesednek
 68. Minden prófétát elismertek már a saját korában prófétának
 69. Általában a déli országrészben prófétáltak a próféták
 70. A próféta szó jelentése: „A jó hír hozója”
 71. Dániel próféta volt
 72. A prédikátor könyvét szukottkor olvassuk fel nyilvánosan
 73. A „Mene, mene tekel ufárszin” mondat Eszter könyvében van
 74. A „minden hiábavalóság” mondat az Jób könyvében van
 75. Eszter könyvében nem fordul elő Iten neve
 76. Az Énekek Éneke Izrael és az Öó kapcsolatáról szóló allegorikus könyv
 77. Salamon királynak négy könyvet tulajdonítanak.
 78. Jón könyve az igazságos Iten kérdését fejtegeti
 79. A Tánáh könyvei mind ihletett művek.
 80. A „ketuvim” időben a legkésőbbi könyvek gyűjteménye
 81. Hét tekercs van
 82. A kohelet a példabeszédek könyvének a neve héberül
 83. A prédikátor könyvének kanonizációjában nagyjából egység volt
 84. Jób zsidó volt
 85. A Tóra minden egyes versének van 4 értelmezése.
 86. A psát szó azt jelenti, hogy a szövegnek van egy titkos értelme
 87. A midrás alapja mindig egy szentírási gondolat továbbértelmezése
 88. A Talmud a midrások gyűjteménye
 89. A midrások sohase beszélnek háláháról
 90. A midrásokat rabbik írták
 91. A midrások néha segítenek a szöveg pontos megértéséban
 92. A vizsgált midrásban Ézsau személyiségétjegyeit pontosítja a midrás
 93. A midrás is szent szövegnek számít
 94. A midrások a rabbinikus prédikációk prefigurációi
 95. A midrás az Irott hagyomány része
 96. A Midrások előzményéről már a Tánáh is beszél
 97. A szombat megtartása emlékeztet bennünket a világ teremtésére, és ezáltal Istenre
 98. Kiddus jelentése: „szentté válni”
 99. A péntek esti gyertyagyújtás tórai parancsolat
 100. A nők csukott szemmel gyújtana gyertyát péntek este
 101. Szombaton négy lakoma kell
 102. Szombatra majdnem mindenből a legszebbet kell elővenni
 103. A szombati előkészület a családfő feladata
 104. Minden gyermek után kötelező az anyának még egy gyertyát gyújtania
 105. A szombat élményét kizárólag a tevőleges parancsok megtartásával is el lehet érni
 106. A péntek esti kiddusban szó van pészáh ünnepéről
 107. A rabbi Akivás történetben rabbi Akiva a Tórát a zsidó nép éltető közegének nevezte
 108. Szombatot elvileg a világ minden népének kellene tartania
 109. Elégséges a lakás kitakarítása szombat előtt
 110. „megőrizni”, „megtartani” és „emlékezni” a három tórai parancs a szombatról
 111. Újév a világ teremtésének a napja
 112. Jom kipur napján hozta le Mózes a Tórát szináj hegyről
 113. A szlihot (bocsánatkérő) imákat embertársainknak mondjuk
 114. Újévkor csak nagykorú zsidó férfi fújhat sófárt a zsinagógában
 115. Elul hónapban szombat kivételével minden reggel fújunk sófárt
 116. Tesuvá jelentése: megtérés
 117. A neilá ima jom kipur előestéjén van
 118. A táslih szertartásban egy kakasra vagy egy tyúkra „olvassuk rá” a vétkeinket
 119. Újévkor a Tórából Jákob születéséről olvasunk
 120. Az újév és a jom kipur színe a kék és a fehér
 121. Jellegzetes újévi étel a gránátalma, a halfej és a füge
 122. Jom kipur a szombatok szombatja
 123. Jom kipur napján tilos: enni, inni, nemi életet élni, fürdeni és bőrcipőt hordani
 124. Ha megtérünk, Jom Kipurkor Isten mindent megbocsát
 125. Pészáhra purimkor kezdjük el a felkészülést
 126. A négy nevezetes szombat: sékelek, emlékezés, vörös tehén, hónap
 127. ezen a héten (tegnap) a vörös tehén szombatja volt
 128. a bolti originál csomagolású lisztet lehet használni pészáhkor
 129. a pészáh New Yorkban 8 napból áll
 130. pészáh ünnepén legalább 4x gyújtunk gyertyát
 131. a kitniotok közé tartozik: pl. szója, baba, borsó, lencse
 132. ha az első széder este hétfő estére esik (mint idén), akkor hétfő reggel kell elégetni a kovászosat
 133. sábbát hágádol (nagyság szombatja) a pészáh közepébe eső szombat neve
 134. a két széder között elég sok különbség van
 135. a széderek száma az éppen aktuális tartozódási helyedtől függ
 136. pészáh minden napján mondunk hálél és muszáf imát is
 137. pészáh ünnepi olvasmánya a prédikátor könyve (kohelet)
 138. félünnepen kvázi mindent szabad csinálni, amit hétköznapon
 139. A zsinagógáinkat örökzöld növényekkel díszítjük fel Savuot ünnepén
 140. A díszítés tórai parancsolat
 141. Az ünnep első éjjelét virrasztással töltjük, emlékezvén, hogy őseink is virrasztottak ezen a napon
 142. Sávuot tórai dátuma: sziván hónap 67
 143. A savuot szó másik jelentése: eskük
 144. A savuot ünnep másik neve: zsengék ünnepe
 145. Az ünnep egy másik elnevezése: a Tóra adás ideje (zmán mátán Toráténu)
 146. A hagyomány szerint ekkor kaptuk az Írott Tant és a Szóbeli Tant az Ö.valótól
 147. Az „akdamut” egy tórai rész, amit sávuotkor olvasunk a Tórából
 148. A második napi Tóraolvasás előtt Rúth könyvét (Megilát Rút) olvassuk fel
 149. Sávuot ünnepén kétszer mondunk Hálél imát
 150. Sávuot ünnepén egyszer mondunk mázkir imát
 151. a háláhá szerint sávuotkor tejes ételeket kell fogyasztani
 152. Sávuot, pészáhtól számított 49. nap
 153. A lányoknak a névadást 8 napos korban tartják.
 154. A zsidó esküvő 3 részből áll: eljegyzés, esküvő, elhálás.
 155. a háláhá szerint a szülőknek kötelességük a gyermekük számára matematika tanárt fogadni.
 156. az atyák tanítása (pirké ávot) szerint a legjobb kor az esküvőre a 18. életév.
 157. a háláhá szerint egy hajadonnak szűzen kell férjhez mennie.
 158. lehet valakit gyűrű helyett nyaklánccal is elvenni feleségül.
 159. a bár micvá ünnepség lényege, hogy a fiúgyerek felolvas a Tórából, vagy ha nem tud, akkor felmegy a Tórához.
 160. a brit mila micváját a próféták rendelték el.
 161. ha elvesztettünk valakit, akit nagyon-nagyon szerettünk akkor rabbinikus engedéllyel a „sive” ülés lehet akár 2×7 napos is.
 162. Az édesanya egyik legfontosabb micvája, hogy a gyermekét felvegye (felvetesse) Ábrahám szövetségébe.
 163. a ketuba, a házasságlevél, mind a házasság bizonyítéka, a rabbiságon kerül megőrzésre
 164. a 7 áldást az ifjú párra a nászhét minden napján el kell mondani.
 165. a káddis ima az elhunyt lelkéről szól.
 166. a „bár micvá” szó azt jelenti, hogy „bárcsak micvákat csinálna ez a gyermek!”
 167. A főmunkák fel vannak sorolva a Tórában
 168. Nyakkendőt lehet kötni sábeszkor
 169. Kutyámat sábeszkor csak nyakörv nélkül tudom sétáltatni
 170. A rabbinikus tiltások mindig enyhítések
 171. A mükce szó jelentése: tiltott tárgy
 172. A pénz, a gyertya és a mobiltelefon mükce
 173. Egy munka befejezése főmunka
 174. Főzni csak szombaton tilos, ünnepen szabad
 175. A „vadászat” főmunkája ma már csak elméleti kérdés
 176. A háláhában a területeket is osztályozzák
 177. A vizalapú make up megengedett
 178. 36 főmunka van
 179. A Tóraolvasás és Tórahallgatás micvéje szombaton különleges szereppel bír
 180. Zsebben tilos kivinnem a közterületre egy kulcsot
 181. A hetiszakasz átolvasása több, mint ajánlott.
 182. Párásá azt jelenti bekezdés
 183. A szombati főzésre való előkészületeket meg kell kezdeni már csütörtök reggel
 184. A szombati dalok a lelki kikapcsolódásra valóak
 185. Vendégeket szombatra mindenkinek kötelessége fogadni
 186. A szombati asztalnál, jó ha elhangzik valami kis Tóramagyarázat
 187. Csak rabbik tarthatnak Tóramagyarázatot
 188. Teakészítés mikéntje: vízmelegítő –< pohár –< pohár –< teafüves pohár
 189. Az időkapcsoló (timer) használata kötelező szombaton
 190. A férfinek micvekötelessége a feleségének virágot venni szombatra
 191. A sábáti platára bármikor bármilyen készételt fel lehet tenni
 192. A gyereknek is kötelessége a szombati munkában részt venni
 193. Félig megfőtt ételt felrakhatok a platára, hogy szombaton fejeződjön be
 194. A menyasszony elkísérése más néven: hávdálá
 195. Szombaton a 39 munkafolyamaton kívül más tilalom nincs
 196. Jom kipur a szombatok szombatja, azaz tilalmai mindenben megegyeznek a szombatival
 197. Egy évben Magyarországon 10 tórai ünnepnap (jom tov) van
 198. Jom tovkor lehet cigarettázni, tojást főzni, palacsintát sütni és közterületen imakönyvet cipelni
 199. csak szombaton és jom kipurkor kell 3. edény a tea elkészítéséhez, jom tovkor nem
 200. félünnepen a 39 főmunka mindegyike megengedett
 201. egy évben 9 félünnep van
 202. a zsidó újév (ros hasana) szigorúsága a szombatival megegyező
 203. a mükce jelentése: félreállított tárgy
 204. a mükce definiciója: az a tárgy, amit valami miatt nem tudok használni, ezért nem is érek hozzá
 205. ha péntek este a párnámon maradt 875 forint, akkor nem aludhatok azon az éjszakán az ágyamban
 206. a nyakkendőt még szombat előtt meg kell kötnöm, mert a „kötés” főmunka
 207. ha nincs benne mükce, akkor szombaton a lakáson belül lehet lomtalanítani
 208. a „repülőüzemmódban” lévő (azaz nincs hálózaton), de az aktuális időt mutató telefon: mükce
 209. A megilát Eszter elolvasása több, mint ajánlott.
 210. Hanuka azt jelenti gyertyagyújtás
 211. a szukoti sátor teteje lehet akár egy élő fa is
 212. A szójatej nem tej.
 213. a vendégfogadás micvája tórai parancsolat
 214. A házasság tórai parancsolat
 215. a válás mikéntje tórai parancsolat
 216. dobon dobolni lehet szombaton
 217. a hybrid autó megengedett szombaton
 218. a fehér tojás mindig kóser
 219. káddist mondhatnak lányok is.
 220. a sátor feldíszítése tórai parancsolat
 221. Ha a levest leveszem a platáról és lerakom, akkor már nem rakhatom vissza…
 222. Ha a levest leveszem a platáról, de kézben fogom, akkor még visszarakhatom
 223. A kóser szó jelentése: rituálisan tiszta
 224. Minden szarvas „rituálisan tiszta”
 225. A kóser vágásnál figyelni kell az állatra, az állat belső dolgaira, a sahter késére.
 226. Mindent meg kell tenni a vér eltávolításáért.
 227. A kóser vágás törvénye a Tórában van leírva.
 228. RAMBAM szerint a kóserság egészségügyi okok miatt lett megparancsolva a zsidó népnek.
 229. A kóserság rituális parancsolat.
 230. A szökőínt tilos megenni.
 231. A vér tilalma a legerősebb tilalom a Tórában.
 232. A hús „alap” kisózása: fél óra langyos víz, 1 óra durva só minden oldalról, majd leöblítés.
 233. A szárnyas húsnak számít.
 234. A hal húsnak számít.
 235. A sahter kése helyett lehetne akár egy Gillette pengével is vágni, ha azon nincs csorba.
 236. A kóserság benne van a NOAHIDA parancsolatokban is.
 237. Alapelv: általában úgy kóserolunk ki valamit, ahogy elveszítheti kóserságát.
 238. Az értékes tárgyak néha kivételt elveznek a törvény alól.
 239. A nyers tojás lehet akár tejes, akár húsos akár párve.
 240. A harcsa, a csuka és az angolna nem kóser.
 241. A gumiszigetelésű ajtós mikrot nem lehet kikóserolni.
 242. Ha kezünkbe veszünk egy tojást, elvileg látható, hogy kóser madáré vagy sem.
 243. A méz alapból nem kóser, csak a rabbik engedélyezték.
 244. A tej alapból nem kóser, csak a rabbik engedélyezték.
 245. Porózus anyagok nem kóserolhatóak.
 246. Ha egy lábost szárazon 200 fokra hevítek, az kikóserolja.
 247. A kóser halat (bogármentesítve) akar élve is meg lehetne enni.
 248. A kóserságban a szent és a profán elválasztásán van a hangsúly.
 249. Az 1/60ad törvénye akár a szándékosságra is vonatkozik.
 250. A tonhalas pizza finom es fogyasztható.
 251. A Tóra már beszél kóser állatokról
 252. A sahter megvizsgálja az állatot és a kését is vágás előtt
 253. A tükörponty kóser
 254. A Tóra felsorolja a fogyasztható madarakat, és a bölcsek egységesítették a szabályt
 255. A reinigoláskor eltávolítják azokat az ereket és zsiradékokat, amiket lehetetlen kikóserolni
 256. A hálát 1200 gramm tésztából már le kell venni
 257. A kóserság szentségbeli törvény
 258. A tejes husos elválasztása a Tórában 3x van leírva
 259. Az ajándékba kapott cheeseburger  emet odaadhatom a kutyusomnak
 260. a smita évben a telkemen termett gyümölcsömet nem ehetem meg, de el lehet adnom.
 261. Az emberek kényelmessége miatt manapság a rabbik szigorítanak a „zsidó tej” törvényén
 262. a méhecske mézét ki kell kóserolni, mert tisztátalan állatból származik
 263. A mikve kóserrá teszi a tréfli edényt
 264. A vérfogyasztás szigorú tilalmát egyik legelső törvényként kapta meg Mózes
 265. A pészáh elötti kovászos felkutatása  tórai parancsolat
 266. A mosogatógépet a műanyag miatt nem lehet kikóserolni
 267. a pészáh két alapmicvája: ne látassék, ne kóstoltassék
 268. a poharakat váltott langyos vízben 3×24 keresztül kell áztatni.
 269. ajánlott a konyhalapokat is lobogó forró vízzel átönteni
 270. csak azokat a helyeket kell kitakarítani, ahová a kisgyerek elvileg be tudna menni kenyérrel
 271. a porózus edények tűzforró vízben kikóserolhatóak
 272. ha az első széder este hétfő estére esik (mint idén), akkor hétfő reggel kell elégetni a kovászosat
 273. a lemondó nyilatkozatot kétszer kell elmondani
 274. pészáh alatt több, mint ajánlott szigorítani önmagunkra nézve
 275. a homeceladási szerződést legjobb, ha önmagunk csináljuk
 276. a morzsakereső gyertyát helyettesítheti kisfényű zseblámpa
 277. a fémedények kikóserolásának egyik módja: 1 nap pihenés, tűzforró víz, hideg vízben leöblítés
 278. a gáztűzhelyt nem lehet pészáhra kikóserolni
 279. a kiddus Hasem egy tevőleges parancsolat
 280. a micvák megtartása közelebb hoz bennünket önmagunkhoz
 281. 365 tiltó parancsolat van
 282. a tízparancsolat kiemelkedik a micvák közül
 283. noé fiainak a törvényei részei a 613nak
 284. a 3 legsúlyosabb tilalom: gyilkosság, bálványimádás és Istentagadás
 285. a micva szó másik jelentése: jótett
 286. a minhág szó jelentése: törvény
 287. Minden micvát Iten közvetlenül adott át az embereknek
 288. A zsidóság dogmáit a próféták írták le
 289. a zsidó hagyomány szerint egy közösség bevett szokása „kvázi” törvénnyé válik
 290. a tórai micvák kifejtése a Misnában kezdődik és a Talmudban csúcsosodik ki
 291. a próféták is adtak parancsolatokat
 292. a parancsolatok szószerinti megtartása a zsidóság túlélésének a titka
 293. Tórai előírás, hogy a száműzetés napjaiban is hűen kövessük a szentélybeli szertartásokat.
 294. Csak a tórai előírásokra mondunk áldást.
 295. A tfilin parancsa fontosabb minden parancsnál.
 296. A tálitba be kell burkolódzni.
 297. A kabbala szerint ha a profán tárgyakkal micvéket csinálunk szentté tehetjük őket.
 298. A nők fel vannak mentve mindien időhöz kötött tevőleges parancsolattól
 299. A rítusok fő céljai, hogy a zsidó embert a vétkektől távol tartsa, és a szentségek felé közelítse.
 300. A bölcsek a sófárfújás tórai parancsolatát átértelmezték sófár hallgatás parancsolatává.
 301. A kézmosás a Tóra higiéniai parancsolata
 302. Az étkezés utáni áldás tórai parancsolat
 303. A böjt lényege, hogy nem eszünk, nem iszunk és nem élünk nemi életet
 304. A parancsolatok (micvák) mindegyikéhez kapcsolódik valami fizikai tett vagy tárgy.
 305. Az áldások lényege, hogy Itent lehozzuk a mi világunkba.
 306. A mikve tórai parancsolat
 307. Minden reggel felkeléskor Mode Ani után az Aser Jacar kezdetű brachat kell elmondani..
 308. Az imát héberül „tehila”nak mondják.
 309. Az imakönyvek az esti „Smá Jiszráél” imával kezdődnek.
 310. Az ima a lélek Itenszolgálata.
 311. A „Smá”t naponta kétszer mondjuk el.
 312. A Kaddis gyászima
 313. A „Smá” mondása Tórai parancs
 314. Az Amida mindig 19 áldásból áll.
 315. Jesája próféta azt mondta I.ten nevében, hogy „jóllaktam már a kosok áldozatával és a marhák zsírjával”
 316. Az Amidát a Nagy Gyülekezet Férfiai szövegezték meg
 317. A Mincha ima a leghosszabb.
 318. A délutáni imát muszafnak hívják.
 319. A káddisban nem fordul elő az Ő neve.
 320. Az imakönyvben mindig a fontosabb vannak előbb.
 321. Elvileg bárki lehet előimádkozó, aki megfelel a vallásjogi követelményeknek
 322. egy ima attól lesz ima, hogy van benne egy „ámidá”
 323. Smát naponta 2x mondunk a mindennapi imarend szerint
 324. Az imára szüksége van Istennek.
 325. bizonyos imákban is állíthatunk magunk helyett küldöttet
 326. A Kaddis az elhunytról szól
 327. az ima időhöz kötött tevőleges parancsolat, ami alól a nők és a gyerekek fel vannak mentve
 328. minden hétköznap 3 ima van
 329. egy évben 3x van 5 ima egy nap
 330. a hétköznapi Tóraolvasás előtt bűnvallomást kell mondani
 331. Álénú ima a záróima
 332. 4 fajta káddis van (fél, egész, gyászoló, rabbik)
 333. a minha ima a nappal második felében, azaz csak 12.00-18.00-ig mondható el
 334. a mindennapi imák közül a reggeli ima a leghosszabb.
Megosztás

8 thoughts on “És most kiderül, mit tudsz a zsidó vallásról… – (Hagyomány XV.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük